Kategórie

Informácie

Zľavnený tovar

Reklamačné podmienky

Všeobecné ustanovenia
Reklamačný poriadok popisuje obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim a predávajúcim, prevádzkovateľom internetového obchodu, čiže spoločnosťou SEIT s.r.o. so sídlom S. H. Vajanského 21, 940 01 Nové Zámky,  IČO 36696323, IČ DPH SK:2022269249, ktorá je zapísaná v obchodnom registri. Reklamačný poriadok je typ dokumentu, ktorý informuje kupujúceho o podmienkach, spôsobe a možnostiach uplatnenia reklamácie chybného či inak poškodeného tovaru. Pred objednaním tovaru je kupujúci povinný sa zoznámiť s Obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom. Záväznou objednávkou kupujúci potvrdzuje, že je so všetkým oboznámený a s Reklamačným poriadkom a Obchodnými podmienkami súhlasí.

Záručná doba a záručný list
Predajca ku každému predanému tovaru vystavuje doklad čiže faktúru alebo predajku, ktorá slúži ako záručný list a je teda vystavená so všetkými potrebnými údajmi (názov, cena, množstvo ...), ktoré slúži pre prípadné uplatnenie reklamácie. Ak že tovar nie je prevzatý osobne, prevzatím tovaru sa rozumie okamih, kedy prepravca odovzdá tovar kupujúcemu a tým začína plynúť záručná doba. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré objavil na tovar pri prevzatí a za materiálové alebo výrobné vady, ktoré sa vyskytnú v priebehu záručnej doby. Záruku nie je možné uplatniť na tovar, ktorému už uplynula záručná doba. Tiež sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním a na tovar poškodený živlami. Predávajúci tiež nezodpovedá za vady vzniknuté neodbornou inštaláciou, za zanedbanie starostlivosti o výrobok či nedodržanie pokynov od výrobcu.
POZOR: Na žiarovky (svetelné zdroje), ktoré sú súčasti zakúpeného svietidlá a sú tak úplne zadarmo, sa nevzťahuje záruka, ide o reklamný predmet!

Zákonná záručná doba trvá 24 mesiacov. Postup reklamácie
Pokiaľ chce zákazník reklamovať tovar kúpený v internetovom obchode www.shop.seit.sk  pošle e-mail na adresu svietidla@seit.sk, v ktorom uvedie najmä typ výrobku, jeho kód, číslo faktúry alebo číslo objednávky a popis závady. Vhodné je tiež aj priloženie fotografií dokumentujúcich závadu. Do dvoch pracovných dní bude zákazník kontaktovaný a budú mu poskytnuté informácie o ďalšom postupe vrátane adresy, kam zákazník zašle reklamovaný tovar. Je vhodné tovar zasielať v originálnom obale alebo vyhovujúcom prepravnom obalom, pretože dodávateľ neručí za prípadné mechanické poškodenie pred prijatím tovaru. V prípade oprávnenej reklamácie má zákazník právo na náhradu poštovného v najnižšej nutné výške k bezpečnému doručenie (nutné doložiť doklad k tejto preprave). V prípade neoprávnenej reklamácie nemá kupujúci nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani dodávateľ nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane (pokiaľ sa zo strany spotrebiteľa nejednalo napr. o opakovanú bezdôvodnú reklamáciu, pri ktorej sa už dá vyvodzovať , že sa z jeho strany išlo o zneužitie práv spotrebiteľa).

Vybavenie reklamácie
Dodávateľ alebo výrobca posúdi oprávnenosť reklamácie chyby na tovare a po posúdení vyrozumie zákazníka telefonicky či e-mailom o spôsobe vybavenia reklamácie.
Lehota na vybavenie reklamácie je podľa zákona č 634/1992 Z. z. tridsaťdňovej.